Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Informacje podatkowe

UCHWAŁA NR II.10.2018 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

 • 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,67 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” z wyłączeniem gruntów określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 0,20 zł od 1 m2powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,05 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli

 1. a) stanowiących urządzenia służące do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 1%,
 2. b) pozostałych 2%, ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
 • 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała chodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

                                              Przewodniczący Rady
                                                  Czesław GreńDodał: Admin
 
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2019/11/5 2019/11/6 2019/11/7 2019/11/9 2019/11/11 2019/11/15 2019/11/16 2019/11/22 2019/11/25 2019/11/26 2019/11/27
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi